Algemene Voorwaarden

Welexit – vanaf 01.02.2021

DEFINITIES

 

In de context van deze gebruiksvoorwaarden hebben de volgende termen de hieronder uiteengezette betekenis:

 

Kulash LY: De vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Kulash LY, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd te 1190 Brussel, Avenue Minerve 37/25, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0719.917.667, eigenaar en exploitant van de Websites www.welexit.be en www.welexit.com.

 

Website: De Website, toegankelijk via www.welexit.be en www.welexit.com, beheerd door Kulash LY en via welke de Advocaat in het bijzonder een Contactverzoek kan indienen en de Klant in het bijzonder een Verzoek voor diensten kan indienen.

 

Gebruiker: Elke persoon die de Website bezoekt, inclusief ingeschreven Klanten en Advocaten. 

 

Verzoek om diensten: Verzoek waarmee de cliënt Kulash LY op de hoogte brengt van een wettelijke behoefte en zijn wens om de gegevens te ontvangen van een of meer advocaten die hem willen helpen met deze behoefte.

 

Contactverzoek: Verzoek waarmee de Advocaat aan Kulash LY aangeeft gecontacteerd te willen worden om de via de Website aangeboden diensten te bespreken en, indien van toepassing, een Abonnementsaanvraag in te dienen. 

 

Abonnementsaanvraag: Verzoek waarmee de Advocaat Kulash LY op de hoogte brengt van zijn wens om in te schrijven op een van de abonnementsformules waardoor hij kan profiteren van de betaalde diensten die via de Website worden aangeboden.

 

Klant: Elke Gebruiker die een Verzoek om diensten heeft ingediend bij Kulash LY.

 

Advocaat: Een persoon die regelmatig bij een balie staat ingeschreven, die adviseert in juridische zaken, zijn cliënten bijstaat of vertegenwoordigt in de rechtbank.

 

Geabonneerde Advocaat: De Advocaat, praktiserend als natuurlijke of rechtspersoon, die een contract sluit met Kulash LY om te profiteren van de betaalde diensten die via de Website worden aangeboden.

 

ARTIKEL 1: BEDRIJFSIDENTITEIT

 

  1. De diensten waarnaar in deze Algemene Voorwaarden wordt verwezen, worden aangeboden door:

 

Kulash LY SRL (hierna: "Kulash LY")

Avenue Minerve 37/25

1190 Brussel

Belgie

 

E-mailadres : info@welexit.com  

Telefoonnummer : +32 (0)2 781 03 32

Bedrijf geregistreerd in : Brussel (België)

Bedrijfsnummer : 0719.917.667

BTW-nummer : BE0719.917.667

 

ARTIKEL 2: TOEPASSINGSGEBIED & CONTRACTUELE VOORWAARDEN 

 

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de Website en elke keer dat een Gebruiker te kennen geeft te willen profiteren van een of meer van de door Kulash LY aangeboden diensten.

 

2.2 Alvorens een Verzoek om diensten of een Contactverzoek in te dienen via de Website, wordt de Gebruiker door Kulash LY verzocht om deze Algemene Voorwaarden te lezen en vervolgens, in geval van volledige en onvoorwaardelijke overeenkomst, om deze Algemene Voorwaarden te aanvaarden. Door het verzoek af te ronden, bevestigt de Gebruiker dat hij/zij deze Algemene Voorwaarden eerder heeft gelezen en aanvaard, die vervolgens zal worden beschouwd als een integraal onderdeel van de contractuele relatie met Kulash LY.

 

2.3 In het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, zijn deze Algemene Voorwaarden ook van toepassing op die bijzondere voorwaarden. In geval van tegenstrijdigheid met deze Algemene Voorwaarden, zijn de bepalingen van de bijzondere voorwaarden van toepassing. 

 

2.4 In het geval dat de Gebruiker zijn eigen voorwaarden of andere contractuele documenten heeft, erkent de Gebruiker door het aangaan van een contract met Kulash LY uitdrukkelijk dat alleen deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn en dat hij afstand doet van zijn eigen voorwaarden en/of contractuele documenten (de volledige overeenkomst).

 

ARTIKEL 3: VRAAG EN AANBOD VAN DIENSTEN 

 

3.1 De Gebruiker erkent dat het aanbod van Kulash LY een volledige en nauwkeurige beschrijving bevat van de diensten die door Kulash LY worden aangeboden en de bestelmethoden die de Gebruiker in staat stellen hiervan te profiteren. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een ​​goede beoordeling van het aanbod door de Gebruiker mogelijk te maken.

 

3.2 Kulash LY biedt niet-Advocaat-Gebruikers diensten aan die eruit bestaan ​​hen in contact te brengen met een of meer advocaten die hen zouden kunnen bijstaan ​​in hun juridische behoeften.

 

3.2.1 De niet-Advocaat-Gebruiker gaat een contract aan met Kulash LY door een Verzoek om diensten in te dienen op de Website, per e-mail, via een instant messaging-systeem of per telefoon.

 

3.2.2 Het contract komt tot stand vanaf het moment dat het Verzoek om diensten uitdrukkelijk wordt bevestigd door Kulash LY.

 

3.3 Kulash LY biedt Advocatendiensten aan die bestaan ​​uit het verstrekken van cliënten, met dien verstande dat, wanneer een Cliënt een Dienstverzoek indient bij Kulash LY, deze laatste hem de contactgegevens meedeelt van een of meer ingeschreven Advocaat (en) wiens profiel lijkt te beantwoorden aan de wettelijke behoeften van de Klant.

 

3.3.1 Alleen natuurlijke personen of rechtspersonen die als Advocaat werkzaam zijn, mogen een contract sluiten met Kulash LY om te profiteren van de diensten die via de Website worden aangeboden.

 

3.3.2 Door met Kulash LY akkoord te gaan, erkent de Gebruiker dat hij/zij op geldige wijze het beroep van Advocaat uitoefent.

 

3.3.3 Het contract komt tot stand vanaf het moment dat de inschrijving uitdrukkelijk door Kulash LY is bevestigd.

 

ARTIKEL 4: BEPALINGEN VAN TOEPASSING OP KLANTEN

 

De artikelen 5 t/m 8 van deze Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op Klanten.

 

ARTIKEL 5: VRAAG NAAR DIENSTEN

 

5.1 Een Verzoek om diensten kan op verschillende manieren worden ingediend, waaronder per e-mail, telefoon, via een instant messaging-systeem of via het formulier op de Website.

 

5.2 Een Serviceverzoek wordt geacht te zijn ingediend zodra deze uitdrukkelijk door Kulash LY is bevestigd.

 

5.3 Door een Serviceverzoek in te dienen, erkent de Cliënt in het bijzonder dat hij Kulash LY machtigt om alle gegevens die in het kader van de indiening van het Serviceverzoek worden meegedeeld, mee te delen aan zoveel advocaten als Kulash LY nuttig acht.

 

5.4 Kulash LY behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken een Verzoek om diensten te weigeren. In dat geval wordt de Klant binnen 7 dagen na het indienen van de serviceaanvraag op de hoogte gesteld. Bovendien heeft de opdrachtgever geen recht op enige schadevergoeding.

 

ARTIKEL 6: VERPLICHTINGEN EN GARANTIES

 

6.1 De Klant garandeert dat alle informatie die hij aan Kulash LY doorgeeft, juist, nauwkeurig en volledig is.

 

6.2 De Klant vrijwaart Kulash LY tegen elke aanspraak van een derde partij en tegen elke veroordeling ten gunste van een derde die, direct of indirect, voortvloeit uit de schending van een of meer van de verplichtingen van de Klant, inclusief die vervat in dit artikel.

 

Deze garantie zal in het bijzonder bestaan ​​uit de bijstand van Kulash LY in enige gerechtelijke procedure en de vergoeding van alle schade geleden door Kulash LY, met inbegrip van tenminste alle bedragen die Kulash LY aan de derde partij (en) dient te betalen."

 

ARTIKEL 7: GRATIS DIENSTEN

 

7.1 De diensten die Kulash LY aanbiedt aan Gebruikers die geen Advocaat zijn, zijn volledig gratis. 

 

ARTIKEL 8: BEPALINGEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP ADVOCATEN

 

De artikelen 9 t/m 12 van deze Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op advocaten.

 

ARTIKEL 9: AANVRAAG ABONNEMENT

 

9.1 Een Abonnementsaanvraag kan op verschillende manieren worden gedaan, onder meer per e-mail, telefonisch, via een instant messaging-systeem of via het formulier op de Website.

 

9.2 Het contract wordt als gesloten beschouwd vanaf het moment dat Kulash LY de Advocaat op de hoogte brengt van de bevestiging van de definitieve aanvaarding van zijn Abonnementsaanvraag.

 

9.3 Kulash LY behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken een Abonnementsaanvraag te weigeren. In dat geval wordt de Advocaat binnen 7 dagen na de datum van indiening van de aanvraag op de hoogte gebracht.

 

9.4 Kulash LY heeft het recht om aan zijn Cliënten de contactgegevens van een Advocaat mee te delen wanneer het van mening is dat het profiel van deze Advocaat zou kunnen voldoen aan de juridische behoeften van de Cliënt.

 

ARTIKEL 10: VERPLICHTINGEN EN GARANTIES

 

10.1 De Advocaat garandeert dat alle informatie die hij aan Kulash LY doorgeeft, juist, nauwkeurig en volledig is.

 

10.2 De ingeschreven Advocaat garandeert dat hij het recht heeft om gebruik te maken van de meegedeelde betalingsmiddelen voor de betaling van de bedragen verschuldigd onder het contract.

 

10.3 De ingeschreven Advocaat verbindt zich ertoe om Kulash LY schriftelijk en binnen de 10 kalenderdagen op de hoogte te brengen van elke wijziging van zijn contactgegevens (wijziging van advocatenkantoor, wijziging van e-mailadres, etc).

 

10.4 Indien de ingeschreven Advocaat zijn praktijk niet langer uitoefent, verbindt hij zich ertoe Kulash LY hiervan onverwijld op de hoogte te brengen, en uiterlijk op de dag vóór de dag waarop de beëindiging van kracht wordt. Beëindiging ”verwijst naar elke situatie waarin de ingeschreven Advocaat niet langer de titel van Advocaat draagt ​​of zich niet langer als Advocaat kan presenteren tegenover derden.

 

10.5 De Advocaat vrijwaart Kulash LY tegen elk verzoek van een derde partij (inclusief de Cliënten van Kulash LY) en elke veroordeling ten gunste van een derde die, direct of indirect, voortvloeit uit de schending door de Advocaat van een of meer van zijn verplichtingen, inclusief de vervat in dit artikel.

 

Deze garantie zal in het bijzonder bestaan ​​uit de hulp van Kulash LY in enige gerechtelijke procedure en de vergoeding van alle schade geleden door Kulash LY, met inbegrip van tenminste alle bedragen die Kulash LY moet betalen aan de derde partij of partijen.

 

ARTIKEL 11: PRIJS EN BETALING

 

11.1. Door in te schrijven op een abonnement, zal Kulash LY aan zijn Klanten de contactgegevens van de ingeschreven advocaten meedelen.

11.2. De prijs van het abonnement is die aangegeven op de Website op het moment van registratie van de Advocaat.

11.3. Als Kulash LY de Advocaat op het moment van registratie een gratis proefperiode aanbiedt, wordt de abonnementsprijs automatisch gedebiteerd of verschuldigd (als deze niet automatisch kan worden gedebiteerd), aan het einde van deze proefperiode.

Er wordt geen bedrag afgeschreven/verschuldigd als de ingeschreven Advocaat het contract tijdens de proefperiode opzegt. De Advocaat zal in de toekomst echter niet kunnen profiteren van een proefperiode als hij besluit opnieuw een contract te sluiten met Kulash LY.

11.4. Bij de inschrijving geeft de Advocaat de details van een geldig betaalmiddel op, waardoor Kulash LY de abonnementsprijs kan debiteren.

Door een contract te sluiten met Kulash LY, verleent de ingeschreven Advocaat Kulash LY en/of elke derde die in zijn naam en/of voor zijn rekening handelt, het recht om periodiek, volgens het gekozen abonnementspakket, de bankrekening (in de ruimste zin: rekening, kredietkaart, etc.) tot aan de prijs van het gekozen abonnement.   

De prijs van het abonnement is verschuldigd en gedebiteerd op het moment van registratie of, indien van toepassing, aan het einde van de proefperiode en, gedurende het hele contract, elke maand, op de verjaardatum van het abonnement.

11.5. De ingeschreven Advocaat kan te allen tijde zijn betalingswijze wijzigen in zijn persoonlijke ruimte op de Website.

Indien de ingeschreven Advocaat er om welke reden dan ook (niet-bestaande module, technisch probleem, etc.) niet in slaagt of er niet in slaagt om zijn betalingsgegevens rechtstreeks via de Website te wijzigen, verbindt hij zich ertoe om Kulash LY onverwijld en ten laatste 3 werkdagen voor de datum waarop de volgende betaling verschuldigd is.

11.6. Als Kulash LY, of een derde partij die in zijn naam en/of namens hem handelt, de abonnementsprijs niet afboekt vanwege onvoldoende middelen of om een ​​andere reden, behoudt Kulash LY zich het recht voor om haar verplichtingen en/of alle of een deel van van de diensten die via de Website worden aangeboden, tot de volledige betaling van de verschuldigde bedragen en/of de mededeling door de ingeschreven Advocaat van een geldig betaalmiddel. 

Bovendien worden de verschuldigde bedragen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met rente berekend tegen een tarief van 1% per maand, met dien verstande dat elke begonnen maand als volledig verschuldigd zal worden beschouwd.

11.7 De ingeschreven Advocaat beschikt over een termijn van 8 kalenderdagen om een ​​factuur te betwisten, zodat de betwisting Kulash LY ten laatste op de 8ste kalenderdag volgend op de dag van verzending van de factuur naar de ingeschreven Advocaat moet bereiken. Om geldig te zijn, moet de klacht van de ingeschreven Advocaat schriftelijk en met opgave van redenen worden ingediend. 

Indien binnen deze termijn geen gemotiveerd bezwaar is ontvangen, wordt de ingeschreven Advocaat automatisch geacht de factuur te hebben aanvaard. 

Geen enkele claim of betwisting geeft recht op opschorting van de betaling van onbetwiste bedragen.

ARTICLE 12: BEËINDIGING VAN HET CONTRACT

 

12.1. De partijen bij het contract kunnen op elk moment en zonder rechtvaardiging het contract dat hen bindt, beëindigen door de andere partij hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen per brief of e-mail, of via het uitschrijvingsproces dat mogelijk aanwezig is op de Website. 

 

In dat geval eindigt het contract op de verjaardag van het huidige abonnement of, indien van toepassing, aan het einde van de proefperiode.

 

De betaalde of verschuldigde bedragen voor het verleden en/of de huidige periode blijven dus volledig opeisbaar. 

 

In het algemeen ontslaat de beëindiging van het contract door één partij de partijen niet van de verplichtingen die tijdens de contractuele relatie zijn aangegaan.

 

12.2 Zonder op enigerlei wijze de rechten van Kulash LY te beperken, en onverminderd in het bijzonder (1) het recht van Kulash LY om volledige vergoeding te eisen voor enige geleden schade en (2) de verplichtingen en garanties van de ingeschreven Advocaat vervat in artikel 10 van de Algemene Voorwaarden, kan Kulash LY eenzijdig het contract beëindigen dat het aan de ingeschreven Advocaat bindt en elk verzoek tot inschrijving van de Advocaat weigeren, in het bijzonder indien:

 

  • De ingeschreven Advocaat was niet geldig als Advocaat op het moment dat hij het contract met Kulash LY sloot;
  • De ingeschreven Advocaat is niet langer werkzaam en heeft in strijd met artikel 10.4, Kulash LY niet ingelicht van de Algemene Voorwaarden;
  • De Advocaat handelt of wordt ervan verdacht te handelen op een manier die in strijd is met het belang van de Website en/of Kulash LY (schending van ethische of wettelijke regels; gebrek aan respect voor andere advocaten; illegaal of oneerlijk gebruik van de Website en/of de diensten die worden aangeboden door Kulash LY; risico op schade aan derden; etc.).

 

In geval van beëindiging of weigering van een bestelling door Kulash LY om een ​​van de hierboven vermelde redenen, heeft de Advocaat geen recht op enige compensatie of vermindering van de abonnementsprijs.

 

Bovendien blijven de betaalde of verschuldigde bedragen voor het verleden en/of de huidige periode volledig verschuldigd.

 

In het algemeen ontslaat de beëindiging van het contract door Kulash LY de ingeschreven Advocaat niet van de verplichtingen die zijn aangegaan tijdens de contractuele relatie.

 

Behoudens tegenbewijs, wordt Kulash LY geacht kennis te hebben genomen van een hierboven opgesomde situatie op de dag waarop zij een mededeling aan de Advocaat verstuurt waarin zij dit vermeldt.

 

ARTIKEL 13: GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID VAN KULASH LY 

 

13.1 De rol van Kulash LY is beperkt tot het verstrekken van de contactgegevens aan de cliënt van een of meer advocaten wiens profiel lijkt te beantwoorden aan de juridische behoeften van de cliënt.

 

13.2 Kulash LY kan de ingeschreven advocaten niet garanderen dat het cliënten voor hen zal vinden.

 

Kulash LY beperkt zich tot het meedelen aan de Cliënt van de contactgegevens van een of meer Advocaten wiens profiel lijkt te beantwoorden aan de juridische noden van de Cliënt.

 

De Cliënt is vrij om contact op te nemen met de Advocaat van zijn keuze. Het staat hem ook vrij om geen contact op te nemen met een van de door Kulash LY voorgestelde advocaten.

 

13.3 Kulash LY neemt een middelenverbintenis op zich. Het kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, direct of indirect, geleden door de Gebruiker of door derden.

 

13.4 Kulash LY kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de fouten of tekortkomingen van de Cliënt of de Advocaat met wie Kulash LY de Cliënt in contact heeft gebracht.

 

13.5. Kulash LY kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de Website of haar Klantenservice.

 

13.6 Kulash LY is in het bijzonder niet aansprakelijk voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van onjuiste of ontbrekende informatie van de Cliënt of de Advocaat.

 

13.7 Kulash LY is alleen aansprakelijk voor fraude of grove nalatigheid. Daarom is Kulash LY, behalve in geval van fraude of grove nalatigheid, niet aansprakelijk jegens de Gebruiker en/of enige derde die handelt in zijn naam en/of namens hem en/of voor het directe of indirecte voordeel van de Gebruiker.

 

13.8 In alle gevallen waarin Kulash LY aansprakelijk kan worden gehouden, zal de compensatie die vereist of verschuldigd is als gevolg van een dergelijke aansprakelijkheid in geen geval hoger zijn dan de bedragen die de Gebruiker aan Kulash LY heeft betaald.

 

ARTIKEL 14: INTELLECTUELE EIGENDOM

 

14.1 In het algemeen verleent het gebruik van de Website, het indienen van een aanvraag of het aangaan van een contract met Kulash LY geen intellectuele eigendomsrechten aan de Gebruiker.

 

14.2 Het is de Gebruiker verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de elementen van de Website, zoals reproductie, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Kulash LY.

 

ARTIKEL 15: VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

 

15.1 Kulash LY verzamelt persoonlijke gegevens van de Gebruiker. In dit verband nodigt Kulash LY de Gebruiker uit om zijn Privacybeleid, beschikbaar op de Website, te lezen. 

 

Dit Privacybeleid maakt integraal deel uit van deze Algemene Voorwaarden.

 

ARTIKEL 16: KLACHTENPROCEDURE

 

16.1 Indien de Cliënt of de Advocaat (hierna: de “Klager”) van mening is dat Kulash LY een of meer van zijn contractuele verplichtingen niet of niet behoorlijk nakomt, verbindt hij zich ertoe Kulash LY hiervan per e-mail op de hoogte te brengen.

 

16.2 In dergelijke omstandigheden beschikt Kulash LY over een termijn van 15 werkdagen vanaf de ontvangst van de kennisgeving bedoeld in artikel 16.1 een dergelijke tekortkoming (en) te verhelpen en/of de Klager te informeren over de reden waarom de verplichting (en) niet (of niet behoorlijk) is/zijn uitgevoerd.

 

16.3 In het geval dat Kulash LY de in artikel 16.2 bedoelde melding verstuurt, geeft de Klager zijn standpunt over de door Kulash LY verstrekte toelichting. Kulash LY heeft dan nog een termijn van 15 werkdagen vanaf de ontvangst van een dergelijke melding om de inbreuk (en) te verhelpen en/of om de Klager te informeren over de reden waarom de verplichting (en) niet (of niet naar behoren) uitgevoerd.

 

16.4. De Klager erkent dat hij geen gerechtelijke stappen zal ondernemen zonder de kennisgevingen waarnaar wordt verwezen in Artikelen 16.1 en 16.3 en vóór het verstrijken van de termijnen bedoeld in artikel 16.2 en 16.3 van dit artikel.

 

16.5. De Cliënt of de Advocaat erkent dat indien hij handelt in strijd met het geheel of een deel van dit artikel, zijn vordering in de rechtbank als nietig, niet-ontvankelijk of in ieder geval ongegrond zal worden beschouwd.

 

ARTIKEL 17: NIETIGHEID VAN EEN BEPALING EN VOLLEDIGHEID VAN HET CONTRACT

 

17.1 Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen Kulash LY en de Gebruiker, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen en met instemming van de partijen.

 

17.2 Als een bepaling (artikel, item of paragraaf) van deze Algemene Voorwaarden om welke reden dan ook onwettig, nietig of niet-afdwingbaar is, zal een dergelijke bepaling als afzonderlijk en onderscheiden van deze Algemene Voorwaarden worden beschouwd en heeft geen invloed op de geldigheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen. 

 

Dus enerzijds, als een of meer volledige artikelen onwettig, nietig of waarschijnlijk niet zullen worden ingeroepen, heeft dit geen enkele invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere artikelen en, anderzijds, als slechts een of meer punten (deel van een artikel) of alinea ('s) (deel van een punt) onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar is/zijn, heeft dit geen enkele invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige punten en alinea's.

 

Bovendien verbinden Kulash LY en de Gebruiker zich er in dat geval toe om de onwettige, nietige of niet-afdwingbare bepaling te vervangen door een bepaling die hetzelfde doel nastreeft als deze bepaling en, voor zover mogelijk, gelijkwaardige effecten, om het contractuele evenwicht te herstellen.

 

ARTIKEL 18: ALGEMEEN

 

18.1 Het feit dat een bijzondere voorwaarde afwijkt van een van de bepalingen van deze voorwaarden, sluit de toepassing van de overige bepalingen niet uit. 

 

18.2 De titels van de clausules van de Algemene Voorwaarden dienen alleen om het lezen ervan te vergemakkelijken en kunnen niet worden gebruikt voor enige interpretatie.

 

Woorden in het enkelvoud zullen ook in het meervoud worden begrepen en vice versa, en het mannelijke geslacht omvat het vrouwelijke geslacht.

 

Andere grammaticale vormen van een woord of uitdrukking die in deze Algemene Voorwaarden worden gedefinieerd, hebben een overeenkomstige betekenis.

 

18.3 Tenzij anders vermeld, zijn alle prijzen en methoden voor prijsbepaling in Euro.

 

18.4 Het feit dat Kulash LY geen van de clausules implementeert die in haar voordeel in deze Algemene Voorwaarden zijn vastgelegd, kan niet worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand door Kulash LY van haar recht om erop te vertrouwen. 

 

ARTIKEL 19: TOEPASSELIJK RECHT EN VERKIEZING VOOR

 

19.1 Onverminderd artikel 19.2, zijn deze Algemene Voorwaarden onderworpen aan het Belgische recht.

 

19.2 De contractuele relatie tussen Kulash LY en de cliënt of de ingeschreven Advocaat is onderworpen aan het Belgische recht. 

 

19.3 Onverminderd artikel 19.4, valt elk geschil dat voortvloeit uit deze Algemene Voorwaarden onder de exclusieve bevoegdheid van de Franstalige rechtbanken van het arrondissement Brussel.

 

19.4 Elk geschil dat voortvloeit uit het contract tussen Kulash LY en de cliënt of de ingeschreven Advocaat, de sluiting, interpretatie, uitvoering, niet-nakoming of ontbinding ervan, de gevolgen en nasleep ervan, vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de Franstalige rechtbanken van het arrondissement van Brussel.

 

* * *